Nässelfjäril

Fotograf: Juha Varrela

Nymphalis urticae, small tortoiseshell (eng.)

Nässelfjärilen är gårdsmiljöns livfulla flygare, som nästan alla känner. Den är allmän och fjärilarna hittar man till och med längst uppe i Lappland. Vissa år ser man inte arten just alls, fastän den trivs på områden som formats av mänskan.

Arten är Danmarks nationalfjäril.

Hur ser nässelfjärilen ut?

Nässelfjärilen hör till familjen praktfjärilar. Vingarnas grundfärg och de ljusa fläckarna varierar något, men vingmönstret är i grunden typiskt. De närbesläktade arterna körsbärsfuksen, videfuksen och aspfuksen har en jämnare färgsättning och de är betydligt större och sällsyntare än nässelfjärilen.

Nässelfjärilen är en medelstor fjärilsart som är lätt att känna igen. Hanen och honan ser lika ut och är svåra att särskilja i fält.

Var och när kan man träffa på nässelfjärilen?

Nässelfjärilen är allmän och en av Finlands talrikaste dagfjärilar. I norra Finland påträffar man arten mer sporadiskt än i landets södra och mellersta delar. Vanligtvis ser man nässelfjärilen allmänt under dess flygtid och ibland i stora mängder, men beståndet varierar.

Nässelfjärilen lever i halvöppna och öppna miljöer. Arten är i rätt hög grad en kulturföljeslagare och inte särskilt krävande i fråga om sin livsmiljö. Den påträffas på många olika lokaler, såsom åker- och skogskanter, vägrenar, ängar, ruderatmarker, stränder, trädgårdar, parker, trädgårdar, gårdsmiljöer och även i städer.

Nässelfjärilen flyger från högsommaren till hösten och på nytt efter övervintringen från våren till försommaren. Arten ger sig lätt iväg från sina övervintringsplatser och ibland har fjärilar påträffats mitt i vintern.

De övervintrade nässelfjärilarna flygtid börjar vanligtvis i mitten av april och slutar i början av juni. I juni–juli kan ibland utvecklas en andra generation. Den generation som utvecklar fullbildade fjärilar under sommaren flyger vanligen från mitten av juli till september. De sista fjärilarna har setts i oktober–november.

Larverna lever i grupper och äter oftast av nässlor. Den fullbildade fjärilen övervintrar.

Hotar något nässelfjärilen?

Under 2000-talet har nässelfjärilen på många håll haft klart sämre år än normalt, men artens status i Finland är stabil och den behöver inga skyddsåtgärder.

Varför skulle nässelfjärilen vara en bra nationalfjäril?

Den långlivade och uthålliga nässelfjärilen är en livlig och kvick flygare, som gläder betraktaren vid husknuten runtom i Finland.

Utbredning

Kartorna är ritade utgående från gjorda observationer. Ju mörkare grön färg, desto fler observationer. De svarta strecken beskriver skillnader i hur vanlig arten är i olika delar av landet, utgående från gjorda observationer. De gröna punkterna är separata fynd som kompletterar det egentliga, större utbredningsområdet. Arten kan alltså förekomma regelbundet kring en enskild punkt.

Kartritare: Janne Sinkkonen. Kartorna är publicerade i Suomen päivä- ja yöperhoset – maastokäsikirja (Silvonen, Top-Jensen, Fibiger).