Silverstreckad pärlemorfjäril

Fotograf: Juha Varrela

Argynnis paphia, silver-washed fritillary (eng.)

Den silverstreckade pärlemorfjärilen är Finlands största pärlemorfjäril. Hanens stömlinjeformade vingar visar att det är frågan om en skicklig flygare. Bakvingarnas undersidor har tvärgående teckningar som glänser i silver då fjärilen suger nektar ur kärrtistelns blommor.

Hur ser den silverstreckade pärlemorfjärilen ut?

Den silverstreckade pärlemorfjärilen är en stor fjäril som kan förväxlas med de andra stora pärlemorfjärilarna. På ovansidan av hanens framvingar kan man urskilja långsträckta, mörka hanfjäll samlade i knippen, något som den mattbruna honan saknar. Honans gröngrå form valesina är sällsynt och har ett utseende som får en att haja till.

Var och när kan man träffa på den silverstreckade pärlemorfjärilen?

Arten har blivit vanligare och påträffas nu speciellt i sydöstra Finland och på Åland, men sporadiskt även på andra håll i södra Finland. Utbredningsområdet har under 2000-talet utvidgats betydligt och arten har påträffats sporadiskt även i Lappland. Fastän den silverstreckade pärlemorfjärilen förekommer lokalt är den ofta talrik. På ett litet område kan man se tiotals exemplar.

Den silverstreckade pärlemorfjärilen lever i frodiga och halvöppna miljöer, helst i områden som domineras av skog. Fjärilen påträffas på skogsängar och i skogskanter, längs skogsvägar, på gamla igenväxande hyggen och under ellinjer.

Den silverstreckade pärlemorfjärilen flyger under hög- och sensommaren. Flygtiden inleds i början av juli, toppen infaller i månadsskiftet juli–augusti och de sista fjärilarna ser man ofta ännu i början av september.

Den silverstreckade pärlemorfjärilens larv lever på violer och övervintrar som liten.

Hotar något den silverstreckade pärlemorfjärilen?

Artens status i Finland har varierat. Fjärilen försvann från landet i början 1960-talet men har under de senaste årtiondena igen spritt sig till sina tidigare förekomstplatser, och även längre norrut.

Varför skulle den silverstreckade pärlemorfjärilen vara en bra nationalfjäril?

Finlands största pärlemorfjäril är särskilt på sensommaren en av våra mest imponerande dagfjärilar.

Utbredning

Kartorna är ritade utgående från gjorda observationer. Ju mörkare grön färg, desto fler observationer. De svarta strecken beskriver skillnader i hur vanlig arten är i olika delar av landet, utgående från gjorda observationer. De gröna punkterna är separata fynd som kompletterar det egentliga, större utbredningsområdet. Arten kan alltså förekomma regelbundet kring en enskild punkt.

Kartritare: Janne Sinkkonen. Kartorna är publicerade i Suomen päivä- ja yöperhoset – maastokäsikirja (Silvonen, Top-Jensen, Fibiger).