Större snabelsvärmare

Fotograf: Marianne Niemelä

Deilephila elpenor, elephant hawk-moth (eng.)

Den större snabelsvärmarens vingar lyser röda och olivgröna. Den här nattfjärilen kan man få se i skymningen under försommaren då den besöker tjärblomster eller blommande syren. Svärmarfjärilen tankar nektar och surrar bredvid blommornas som en kolibri.

Hur ser den större snabelsvärmaren ut?

Den större snabelsvärmaren är en medelstor fjäril som bara kan förväxlas med den lilla snabelsvärmaren. Hanen och honan ser lika ut och att skilja dem åt i naturen är svårt.

Större snabelsvärmaren hör till de vanligaste svärmarna i södra och mellersta Finland. Dess vingar lyser röda och olivgröna. Lättast hittar man arten som larv. Denna är oftast mörkbrun eller ibland mörkgrön och den äter begärligt av duntraven på vägkanten.

Var och när kan man träffa på den större snabelsvärmaren?

Större snabelsvärmaren kan man få syn på kring midsommar i skymningen då den tankar nektar genom att likt en kolibri surra i luften framför tjärblomstrets eller syrenens blommor.

Större snabelsvärmaren är allmän och relativt talrik, men bara i södra och mellersta Finland. De nordligaste observationerna är från Taivalkoski. Den varierar i antal en hel del, men under goda år kan den på sina förekomstplatser påträffas i tiotals exemplar per sommar.

Större snabelsvärmaren lever i en mängd olika miljöer där det växer duntrav, i åker- och skogskanter, hyggesytor, banvallar och ellinjer. Den undviker inte städer, utan klarar sig bra i parker och trädgårdar.

Större snabelsvärmaren är en högsommarfjäril, som flyger från mitten av juni till slutet av juli. Under vissa år utvecklas en andra generation fjärilar, som påträffats från mitten av augusti till slutet av september.

Hotar något den större snabelsvärmaren?

Inga förändringar i den större snabelsvärmarens status har observerats och arten behöver inga skyddsåtgärder.

Varför skulle den större snabelsvärmaren vara en bra nationalfjäril?

Att betrakta den likt en kolibri surrande fjärilen vid utsökt doftande syrenblommor i den ljusa sommarnattens dunkel är en högsommarupplevelse som man bara kan få vara med om i Norden.

Utbredning

Kartorna är ritade utgående från gjorda observationer. Ju mörkare grön färg, desto fler observationer. De svarta strecken beskriver skillnader i hur vanlig arten är i olika delar av landet, utgående från gjorda observationer. De gröna punkterna är separata fynd som kompletterar det egentliga, större utbredningsområdet. Arten kan alltså förekomma regelbundet kring en enskild punkt.

Kartritare: Janne Sinkkonen. Kartorna är publicerade i Suomen päivä- ja yöperhoset – maastokäsikirja (Silvonen, Top-Jensen, Fibiger).