Makaonfjäril

Fotograf: Juha Varrela

Papilio machaon, Old World swallowtail (eng.)

Makaonfjärilen hör till de största och mest imponerande dagfjärilarna under försommaren. Den flyger kraftfullt och målmedvetet. Bakvingarnas sporrar ger fjärilen ökad storlek och vingarnas glödande färgtoner för tankarna till färgprakten hos fjärilens tropiska släktingar.

Hur ser makaonfjärilen ut?

Makaonfjärilen är en stor och lättigenkännlig fjäril. Hanen och honan ser lika ut och de är svåra att skilja åt i naturen.

Makaonfjärilens flykt är kraftfull och målmedveten. Fjärilen kan snabbt förflytta sig flera kilometer i terrängen. Bakvingarnas sporrar ger fjärilen ökad storlek, och vingarnas glödande färgtoner för tankarna till färgprakten hos fjärilens tropiska släktingar.

Var och när kan man träffa på makaonfjärilen?

Makaonfjärilen är ganska allmän men vanligtvis fåtalig i hela landet. I norra Finland är förekomsten betydligt mer varierande än i söder, men på fjälltopparna har man ibland sett flera hanar samtidigt som konkurrerar med varandra. Artens förekomst varierar och under dåliga år kan arten vara nästan försvunnen på stora områden.

Makaonfjärilens egentliga livsmiljöer är stränder, våtmarker och kärr där det växer kärrsilja. Eftersom arten är en skicklig flygare kan man få se den i nästan vilken miljö som helst. Makaonfjärilen gillar blommor och trivs bra i parker och trädgårdar.

Makaonfjärilen kan ses flyga under hela sommaren. Vanligtvis ses den på försommaren från mitten av maj till slutet av juni, men exemplar som uppenbart hör till en andra generation flyger från mitten av juli till slutet av juli.

Larvens värdväxter är många flockblomstriga växter. Förutom kärrsilja lever larven på skogspipa, bockrot och dillen i trädgårdslandet. Larver hittas ofta på kärrsilja på sommarstugans strand. Makaonfjärilen övervintrar i skydd av en puppa.

Hotar något makaonfjärilen?

Inga förändringar i makaonfjärilens status har observerats och arten behöver inga skyddsåtgärder.

Varför skulle makaonfjärilen vara en bra nationalfjäril?

Fjärilen är en av våra största och mest imponerande dagfjärilar under försommaren.

Utbredning

Kartorna är ritade utgående från gjorda observationer. Ju mörkare grön färg, desto fler observationer. De svarta strecken beskriver skillnader i hur vanlig arten är i olika delar av landet, utgående från gjorda observationer. De gröna punkterna är separata fynd som kompletterar det egentliga, större utbredningsområdet. Arten kan alltså förekomma regelbundet kring en enskild punkt.

Kartritare: Janne Sinkkonen. Kartorna är publicerade i Suomen päivä- ja yöperhoset – maastokäsikirja (Silvonen, Top-Jensen, Fibiger).