Brunsprötad skymningssvärmare

Fotograf: Juha Varrela

Hyles gallii, bedstraw hawk-moth, Gallium sphinx (eng.)

Den brunsprötade skymningssvärmaren är fåtalig, men eftersom arten migrerar kan den ses i hela Finland. Man kan stöta på fjärilen även om dagen, då den flyr från sitt gömställe i gräset med hög fart. Den brunsprötade skymningssvärmaren besöker helst röda blommor under sin jakt på näring. Den upptar nektar med sin långa sugsnabel.

Hur ser den brunsprötade skymningssvärmaren ut?

Den brunsprötade skymningssvärmaren är en stor fjäril som kan förväxlas med några sällsynta närstående arter. Hanen och honan ser lika ut och att särskilja dem i naturen är svårt. Båda flyger i huvudsak om natten men ofta även under soliga dagar.

Var och när kan man träffa på den brunsprötade skymningssvärmaren?

Den brunsprötade skymningssvärmaren besöker röda blommor som den favoriserar både dagtid och nattetid. Svärmaren slår sig inte ned på blomman, utan suger nektar på kolibrirs vis genom att sväva i luften bredvid blomman. Den kraftigt byggda svärmaren ses även om dagen, då den snabbt flyger upp från sitt gömställe i gräset.

Den brunsprötade skymningssvärmaren är fåtalig men spridd över hela Finland. Den har en stark tendens att migrera och migrerade exemplar har påträffats ända uppe på de nordligaste fjällen. Arten varierar betydligt i antal från år till år, ibland är fjärilen nästan försvunnen men ibland kan man se tiotals exemplar per sommar.

Arten favoriserar öppna torrängar och ängar, ruderatmarker, banvallar och hyggesytor, vägrenar och åkerkanter samt parker och trädgårdar.

Den brunsprötade skymningssvärmaren kan ses under nästan hela sommaren. Den bästa flygtiden infaller från mitten av juni till mitten av juli, men tidiga exemplar har sett redan i början av maj och de sista ännu i september.

Den stora gulprickiga larven är försedd med ett rött hornliknande utskott i bakändan. Den ses ofta på duntrav och måror, som den lever på. Man ser ofta larven under sensommaren då den förflyttar sig på jakt efter en lämplig plats att förpuppa sig på. Puppan övervintrar.

Hotar något den brunsprötade skymningssvärmaren?

Inga förändringar i den brunsprötade skymningssvärmarens status har observerats och arten behöver inga skyddsåtgärder.

Varför skulle den brunsprötade skymningssvärmaren vara en bra nationalfjäril?

”Nordens kolibri” migrerar då och då ända till våra nordligaste fjäll. Svärmaren kan ses i nästa hela Finland då den avnjuter nektar ur blommor i solskenet.

Utbredning

Kartorna är ritade utgående från gjorda observationer. Ju mörkare grön färg, desto fler observationer. De svarta strecken beskriver skillnader i hur vanlig arten är i olika delar av landet, utgående från gjorda observationer. De gröna punkterna är separata fynd som kompletterar det egentliga, större utbredningsområdet. Arten kan alltså förekomma regelbundet kring en enskild punkt.

Kartritare: Janne Sinkkonen. Kartorna är publicerade i Suomen päivä- ja yöperhoset – maastokäsikirja (Silvonen, Top-Jensen, Fibiger).