Sorgmantel

Fotograf: Juha Varrela

Nymphalis antiopa, Camberwell beauty, morning cloak (eng.)

Sorgmanteln är en av vår naturs mest imponerande dagfjärilar: den är stor och dess vingar ser ut att vara täckta av mörk sammet med gräddvita kanter. De sorgmantlar som överlevt vintern börjar röra på sig redan i april. Deras vingkanter har under vintern blekts så att de är rent vita, men fjärilen har krafter nog att ibland flyga ända fram till midsommar. Sorgmanteln är snål på sav som läcker ut ur björkstammar.

Hur ser sorgmanteln ut?

Sorgmanteln är en stor fjäril och lätt att känna igen. Hanen och honan är sinsemellan lika till utseendet och i naturen är de svåra att särskilja.

Var och när kan man träffa på sorgmanteln?

De sorgmantlar som klarat vintern har vingkanter som blekts så att de är rent vita, men fjärilen har krafter nog för att ibland flyga ända fram till midsommar. Sorgmanteln är snål på sav som läcker ut ur björkstammar. De nya exemplar som kläcks på sensommaren är stamgäster i fjärilsrestaurangen i trädgården.

Sorgmanteln är allmän och relativt talrik i nästan hela landet, men den varierar i antal en hel del från år till år. Vanligtvis ser man enstaka fjärilar, men under goda år kan tiotals exemplar samtidigt samlas vid träd som läcker sav. I norra Finland varierar förekomsterna mera och i Lappland ser man bara sällsynt enstaka exemplar.

Sorgmanteln flyger i en generation från högsommaren till hösten och på nytt efter övervintringen från våren till försommaren. På våren kan man se sorgmantlar från början av april fram till juni, och den nya generationens exemplar från mitten av juli till början av september. De sista fjärilarna flyger i oktober.

Larven lever på många lövträd, såsom viden, björk och asp. Den fullbildade fjärilen övervintrar.

Hotar något sorgmanteln?

Inga förändringar i sorgmantelns status har observerats och arten behöver inga skyddsåtgärder.

Varför skulle sorgmanteln vara en bra nationalfjäril?

Sorgmanteln hör till de finaste dagfjärilarna i Finlands natur. Den är stor och vingarna ser ut att vara täckta av mörk sammet med gräddvita kanter. De övervintrade fjärilarna med sina bleknade vingar kan hålla sig vid liv fram till midsommar.

Utbredning

Kartorna är ritade utgående från gjorda observationer. Ju mörkare grön färg, desto fler observationer. De svarta strecken beskriver skillnader i hur vanlig arten är i olika delar av landet, utgående från gjorda observationer. De gröna punkterna är separata fynd som kompletterar det egentliga, större utbredningsområdet. Arten kan alltså förekomma regelbundet kring en enskild punkt.

Kartritare: Janne Sinkkonen. Kartorna är publicerade i Suomen päivä- ja yöperhoset – maastokäsikirja (Silvonen, Top-Jensen, Fibiger).