Citronfjäril

Fotograf: Mikael Manninen

Gonepteryx rhamni, common brimstone (eng.)

Citronfjärilhanen har den mogna citronens färg, medan honans färg för tankarna till en rå citron. En del av de fullvuxna fjärilarna klarar av Finlands hårda vinter. De som överlevt till våren parar sig, lägger ägg och fortsätter flyga ända in i juni. Den nya generationens individer kläcks ur pupporna i juli–augusti, flyger under sensommaren på blomsterrika ängar och söker sig under hösten till gömställen i skogen för att övervintra.

Hur ser citronfjärilen ut?

Citronfjärilen är en medelstor fjäril som är lätt att känna igen. Hanen och honan ser olika ut. Hanens vingar är klargula, honans blekt ljusgula. Citronfjärilen har ett träffande namn: hanen har samma färg som en mogen citron, medan honan har den grönaktiga, råa citronens färg.

Var och när kan man träffa på citronfjärilen?

Citronfjärilens livscykel är lång, vilket är typisk för fjärilar som övervintrar som fullbildade. De fjärilar som klarat av övervintringen parar sig, lägger ägg och fortsätter att flyga ända in i juni.

Citronfjärilen är allmän och utbredd över landets södra hälft. I mellersta Finland är förekomsten mer varierande, och i norra Finland påträffas arten bara tillfälligt. I söder är citronfjärilen mycket talrik och bestånden variera endast litet. På platser med mycket blommor kan man på kort stund få se hundratals fjärilar som mest.

Citronfjärilen lever i halvöppna miljöer. Man ser den i åker- och skogskanter, på dikesrenar, stränder och ruderatmarker. Den är allmän också i parker och trädgårdar. Speciellt på våren ser man citronfjärilar även i friska moskogar, lundar och på myrar.

Under varma vårar vaknar fjärilarna upp och börjar flyga redan i mars, fastän snön ännu kan ligga djup på skuggiga platser. Flygtiden börjar vanligtvis i mitten av april och slutar kring midsommar. Den generation som blir flygfärdig under sommaren flyger från juli till september. De sista fjärilarna har man sett i oktober.

Larven lever nästan enbart på brakved. Den fullbildade fjärilen övervintrar i riset under snön.

Hotar något citronfjärilen?

Inga förändringar i citronfjärilens status har observerats och arten behöver inga skyddsåtgärder.

Varför skulle citronfjärilen vara en bra nationalfjäril?

En del av de fullbildade fjärilarna överlever vintern. Den härdiga fjärilen som övervintrar under snön är en av de första färgklickarna i den finländska våren.

Utbredning

Kartorna är ritade utgående från gjorda observationer. Ju mörkare grön färg, desto fler observationer. De svarta strecken beskriver skillnader i hur vanlig arten är i olika delar av landet, utgående från gjorda observationer. De gröna punkterna är separata fynd som kompletterar det egentliga, större utbredningsområdet. Arten kan alltså förekomma regelbundet kring en enskild punkt.

Kartritare: Janne Sinkkonen. Kartorna är publicerade i Suomen päivä- ja yöperhoset – maastokäsikirja (Silvonen, Top-Jensen, Fibiger).